بررسی ارتباط سنجی بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی:اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گروه مدیریت ،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی هوش هیجانی، هوش اجتماعی و رابطه آنها با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی است وجامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان می باشد که تعداد آنها برابر است با285 نفر که از این تعداد 164 نفر طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه هوش هیجانی ،هوش اجتماعی و عملکرد شغلی استفاده گردیده است. پرسشنامه هوش هیجانی با 33 سوال و روایی و پایایی به 803/0 و 769/0 ، پرسشنامه هوش اجتماعی با 20 سوال و روایی و پایایی به 790/0 و 870/0 و پرسشنامه عملکرد شغلی با 16 سوال و روایی و پایایی به ترتیب 920/0 و 893/0 استفاده گردیده است. تمام تجزیه و تحلیل‌های آماری از طریق نرم افزارهای کامپیوتری SPSS انجام گرفته است. سطح معنی‌داری آزمون 05/0 = α می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی ،هوش اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان رابطه وجود دارد و در پایان با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها