بررسی چالش های توسعه اقتصادی و اصلاحات قانونی استفاده از انرژی های تجدید پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ،ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

تحولات دنیای امروز در پرتو رشد صنعتی شدن جهان، افزایش آلودگی هوا، محدود بودن انرژی های فسیلی و حق برخورداری از محیط زیست سالم، ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را آشکار می کند. استفاده از انرژی های نو باعث کاهش آلودگی های هوا می شود که این مهم مورد تأکید نسل اول حقوق بشر یا همان حق بر سلامتی است. همچنین انرژی های تجدیدپذیر می توانند حافظ محیط زیست سالم برای نسل های آینده در قالب توسعه پایدار باشد. اما آنچه که بنده در این نوشتار دنبال کرده ام نظام حقوقی ایران و چالش های موجود در خصوص استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با تطبیق مفاهیم زیست محیطی بشر با توجه به نحوه مصرف انرژی در ایران است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده های تحقیق از کتب، مقالات و آمارهای رسمی از سوی وزارت نیرو، سازمان جهانی انرژی و دیگر نهادهای مرتبط استخراج شده است. آنچه که به عنوان نتیجه از این تحقیق بدست آمد، ضعف ساز و کارهای تقنینی و اجرایی در ایران در خصوص لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به دلیل دسترسی ارزان و آسان به انرژی های فسیلی بدون در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی آن است. در پایان، راهکارها و پیشنهاداتی جهت تحقق استفاده گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به دلیل تأثیرات مثبت آن در کاهش آلودگی های زیست محیطی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها