بررسی حقوق مدنی کودک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار،گروه حقوق،دانشکده حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق ، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

از آنجا که بررسی حقوق کودک ابعاد بسیار زیادی دارد در این پژوهش قصد بررسی تطبیقی حقوق مدنی کودک از بعد مالی می باشد. واکاوی حقوق کودک به خصوص در بعد مالی آن همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این اهمیت در سطح کلان ، نهادهای بین المللی را بر آن داشت که در راستای حمایت از کودک و حقوق وی اقدام به تصویب کنوانسیون حقوق کودک نمایند. ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق اسلامی بدان پیوست. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اولا کودک از تمامی حقوق مالی بهره مند می شود و به اصطلاح حقوقی اهلیت تمتع دارد ولی اهلیت استیفا ندارد. ثانیا وظایف هر کدام از وصی، ولی و قیم و حدود و اختیارات او به شکل کامل بیان شده است. ثانیا در کنوانسیون تنها به حق نفقه کودک به عنوان حقوق مالی کودک اشاره شده است. همچنین حقوق ایران با کنوانسیون در برخی از موارد چون حقوق کودکان نامشروع اختلاف دارد.

کلیدواژه‌ها