آسیب شناسی یک نظام هدایت تحصیلی جهت ارائه یک الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی نظام هدایت تحصیلی جهت ارائه یک الگوی مطلوب می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و به دو روش کمی و کیفی انجام شده است . جامعه آماری در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان در رشته علوم تریبتی و در بخش کمی 200 نفر از مدیران آموزشی، مشاوران، کارشناسان و مجریان هدایت تحصیلی می باشند. از این بین به مدد فرمول حجم نمونه کوکران و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی می باشد . برای گردآوری اطلاعات میدانی از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته باز استفاده شده است . برای طراحی مدل اولیه آسیب شناسی نظام هدایت تحصیلی از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (ism) استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. در بخش کیفی جهت تحلیل محتوا از نرم‌افزار Maxqda و تحلیل ساختاری-تفسیری با MicMac و حداقل مربعات جزئی نیز با Smart PLS انجام گردیده است.

کلیدواژه‌ها