نقش و اختیارات مقامات صالح به رسیدگی مقدماتی به جرایم اطفال در نظام کیفری ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی ، شهرقدس، ایران

2 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ،گروه حقوق

3 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استاد دانشگاه تهران، گروه حقوق

4 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه شاهد،گروه حقوق

چکیده

اطفال و نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی، جسمی و روحی دارند وضعیت بسیار حساس تری نسبت به بزرگسالان دارند. بنابراین مواردی همچون بزهکاری آن ها نیازمند اختصاص تدابیر ویژه و متفاوتی می باشد. به همین دلیل در این پژوهش حاضر هدف این است تا با بررسی نقش و اختیارات مقامات صالح به رسیدگی مقدماتی به جرایم اطفال در دو نظام کیفری ایران و آمریکا ساختار این موضوع را روشن کرده و تفاوت های آن ها را دریابیم و مشخص کنیم که دو کشور چه راهکارهایی را برای هرچه بهتر شدن رسیدگی به جرایم اطفال در مرحله رسیدگی مقدماتی اتخاذ کرده اند.نتیجه گیری: پس از مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با نقش و اختیارات مقامات صالح به رسیدگی مقدماتی به جرایم اطفال در نظام کیفری دو کشور عنوان شده به بررسی مواد قانونی آیین دادرسی دو کشور که مرتبط با موضوع هستند اشاره شده و در انتهای تحقیق نیز پیشنهاداتی مبنی بر اصلاح وظایف و بکارگیری هرچه اصول مندرج در قانون ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها