نگاهی تحلیلی به تعامل نظام مسوولیت مدنی با مسوولیت کیفری برای تنظیم رفتار تابعان حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

10.30510/psi.2022.289246.1810

چکیده

هرچند نظام‌های مسوولیت هر یک دارای کارکردها و اهداف مشخص خود هستند، اما در برخی از موارد این نظام‌ها کارآمد نبوده و فعالیت جزیره‌ای هر یک از نظام‌های مسوولیت منجر به نتیجه مطلوب نگردیده، بنابراین با توجه به پویایی و سیال بودن جامعه در سایه حفظ مرزهای نظام‌های‌ مسوولیت، تعامل این نظام‌ها در راستای تکامل هرچه بیشتر، امری مهم قلمداد می‌شود. کارآمدسازی حقوق با این راهکار، در روش‏شناسی حقوق (نظریه ابزارگرا) نیز مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این پژوهش در مواردی که مسوولیت مدنی کارآمد و بازدارنده نباشد، می‌توان از مسوولیت کیفری استمداد جست. بر این اساس بر این اساس در انتخاب نوع برخورد با پدیده‏های حقوقی، بلکه در انتخاب شدت عمل نیز باید به شرایط و تحولات جامعه توجه نمود. باید توجه نمود که جرم انگاری اعمالی که سابقا مدنی بوده، به معنای نفی و یا انکار عدالت ترمیمی نیست. بلکه در راستای تکمیل نظریه عدالت ترمیمی و توجه به جامعه و تاثیر آن در وقوع جرم، در مواردی که شرایط جامعه، برخورد با برخی از تخلفات مدنی به وسیله برخی از ضمانت اجراهای کیفری را لازم بداند، چنین اقدامی مجاز است.

کلیدواژه‌ها