طراحی مدل ساختاری_تفسیری توسعه ی حرفه ای در بهسازی نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت آموزشی،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ،نیشابور،ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت آموزشی،واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور،ایران

4 استادیار،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

چکیده

هدف این پژوهش،طراحی الگوی توسعه حرفه ای دربهسازی نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی است.روش پژوهش،روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده که دربخش کیفی،تحلیل محتوای کیفی ودربخش کمی،پیمایشی لحاظ گردیده است.مشارکت کنندگان بخش کیفی11 نفرازخبرگان حوزه منابع انسانی وآموزش سازمان تأمین اجتماعی بودند که با استفاده ازروش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند.جامعه آماری در بخش کمی شامل تمام کارکنان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه تعداد282 نفرانتخاب شده اند.ابزارپژوهش دربخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته ودربخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود.پرسشنامه از46گویه براساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت بود.برای تجزیه و تحلیل داده‏ های مصاحبه،کدگذاری باز،محوری وانتخابی از نرم افزارMAXQDAودربخش کمی روش معادلات ساختاری- تفسیری ازSmart pls استفاده شده است.یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان دهنده استخراج312 کد بازبا2مقوله اصلی بهسازی نیروی انسانی(شامل12 کدمحوری)وتوسعه حرفه ای(شامل34 کد محوری)است همچنین نتایج در بخش کمی پژوهش نیزنشان داد مولفه های بهبود اثربخشی و کارایی و بهبود کیفیت،تأثیرپذیرترین متغیرها در سطح نخست ومولفه های سبک رهبری،سازمان یادگیرنده وآموزش تخصصی،تأثیرگذارترین متغیرها درسطح یازدهم مدل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها