چگونگی ثبات سیاسی بر اساس روزآمدی اندیشه‌‌ی ابن خلدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی مشاوره،معلم ابتدایی،سنندج،ایران

3 دانش آموخته کارشناسی دبیری ریاضی، دبیر ریاضی

چکیده

ثبات سیاسی همواره یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان و محققین سیاسی بوده است،در واقع یکی از کارکردهای اندیشه سیاسی کوشش برای به دست آوردن ثبات سیاسی است.ا ثبات سیاسی عاملی است که باعث می شود تا یک سلسله یا ساختار سیاسی دوام گسترده ای در عرصه عینیت یابد. بقای یک سیستم را در حفظ ثبات سیاسی آن دانست . ابن خلدون جزء نخستین اندیشه مندان جهان اسلام است که به ماهیت دولت پرداخته است در واقع وی به دنبال فهم دقیق از ماهیت دولت است. وی با نگاهی جامعه شناسانه درصدد آن است تا ماهیت دولت را درک کند و در کنار آن به دنبال ارائه‌ی مدلی برای شکل گیری و سقوط دولت ها است.اساسی ترین مفهوم مورد نظر برای ثبات سیاسی در اندیشه‌ی ابن خلدون مفهوم عصبیت است،این مقاله کوشش می کند تا با شرح ابعاد مختلف تفکرات ابن خلدون به درک از مفهوم ثبات و بقای سیاسی در اندیشه او دست یابد.

کلیدواژه‌ها