بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز (مورد مطالعه: استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر ، ایران

2 استادیار،گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

3 استادیار، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی ،شوشتر، ایران

چکیده

رفتار انتخاباتی به عنوان یک کنش سیاسی بیانگر درجه‌ای از مشارکت سیاسی مردم در نظام اجتماعی است. مشارکت انتخاباتی یکی از گونه‌های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به صورت عام و به صورت خاص در جامعه شناسی انتخابات دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز(مورد مطالعه استان ایلام) انجام شده است. روش اصلی تحقیق، پیمایشی می‌باشد، جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد بالای 21 سال کلیه اقشار گروه‌های اجتماعی استان ایلام می‌باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 425000 هزار نفر برآورد شده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شده، روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است. جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده‌، که ضریب حاصل برای تمامی بخش‌های پرسشنامه بالای 70% محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amoos به انجام رسید یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین نظام‌های(فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و زیستی) و رفتار انتخاباتی شهروندان ایلام می‌باشد و در تحلیل رگرسیون مشخص شد که نظام فرهنگی با 61 درصد و نظام شخصیتی با 22 درصد بیش از سایر عوامل بر رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها