راهبرد مقاومت فعال در سبک سیاسی آیت ا.. خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

2 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده:
راهبرد سبک فعال آیت لله خامنه ای به عنوان یک راهکار سیاسی عملی به منظور شالوده شکنی و شکل دهی بنیادین درساختارگرایی نظام حاکم در عرصه داخلی و بین المللی است. زیرا سیاست تدوینی ایشان، نفی سلطه گری و سلطه پذیری بر پایه عزت، حکمت، مصلحت و ضدیت با استثمار، استضعاف، استخفاف، استبداد، علیه یک جانبه گرایی صورت بندی شده است. مقاومت فعال راهبرد عملی درجستجوی مقاوم سازی مقاومت درابعاد اقتصادی و سیاسی، علمی، نظامی درمقابل بحرانهای تهدیدآمیز، توان تاب آوری را داشته باشد، بویژه شاخص ها، ساختارهای اقتصادی، دفاعی را ترمیم وبازسازی و برمزیتهای توان داخلی، مدیریت عقلایی مدّبرانه، خود باوری تاکید دارد. سئوال اصلی این پژوهش مقاومت فعال دربرابر نظام سلطه دراندیشه آیت الله خامنه ای چگونه قابل تبیین است؟ در بخش یافته ها با تاکید بر توان داخلی دفاعی، با بهره مندی ازقاعده نفی سبیل، اتکا داخلی ودرونگرایی تولید و برونگرایی محصولات صادراتی، براتحاد و روابط مسلمانان همسایگان و تقویت دفاعی تاکیددارد. این مقاله به لحاظ روش از نوع توصیفی - کیفی است ونوعی اندیشه و رفتار تحول آفرین را مورد بررسی قرارمی دهد.

کلیدواژه‌ها