شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مدیران با استفاده از روش دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 دانشیار، دانشکده کارافرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.30510/psi.2022.311126.2496

چکیده

زمینه و هدف: در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم‌گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم‌گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده‌تری در زمان کوتاه‌تر می‌بینند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری مدیران با استفاده از روش دلفی است.
روش شناسی: با توجه به اینکه این پژوهش از نوع کیفی می‌باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری ادبیات موضوعی پژوهش مصاحبه‌های عمیق با خبرگان انجام شد و خروجی‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید.
یافته‌ها: 93 شاخص برای تبیین نظام تصمیم‌گیری شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان 76 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. طبق نتایج کسب‌شده این مدل پژوهشی مشخص شد که مهم‌ترین مؤلفه‌ها در تصمیم‌گیری مدیران، به ترتیب اولویت به مؤلفه‌های «تعریف درست مسئله»، «انگیزه و اعتمادبه‌نفس بالا»، «میزان دانش و تجربه فردی»، «وجود مکانیزم‌های مؤثر زمان‌بندی، طراحی و پیاده‌سازی به‌موقع و کامل تصمیمات» و «اجرای آزمایشی (محدود) تصمیم‌ها قبل از اجرای نهایی (عمومی) تصمیمات» می‌باشد.
نتیجه‌گیری: سازمان‌های دولتی به دلیل ویژگی‌هایی که دارد نیازمندی مدل‌های اختصاصی تصمیم‌گیری است. به عنوان مثال، به دلیل وجود تفاوت‌های موجود از نظر سیستم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی - اجتماعی، تکنولوژیکی و جمعیت شناختی ایران با دیگر کشورها و خصوصاً کشورهای غربی لازم است مدل اختصاصی متناسب با این فرهنگ ارائه شود.

کلیدواژه‌ها