طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد مطالعه: مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،

2 دانشیار گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آمار کاربردی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناختی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.30510/psi.2022.310126.2458

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها در عرصه‌های متعددی از جمله ابعاد مدیریت دانشجویان در سطح ملی و بین المللی، با یکدیگر در رقابت هستند. این پژوهش قصد دارد به بررسی و طراحی مدل استراتژیک توسعه‌ی شایستگی‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بپردازد. هدف اصلی این مطالعه، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی است. با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، برای پاسخ به سوالات پژوهش، نظریه‌پردازی و ارائه مدلی زمینه‌ای در مورد توسعه شایستگی‌های کارآفرینانه، روش تئوری داده بنیاد در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از روش تئوری داده بنیاد می‌تواند هدف توسعه دانش کاربردی در حوزه شایستگی‌های کارآفرینانه را تحقق بخشد تا به تصمیم‌گیری‌های آتی کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عالی، مدیران میانی، کارشناس مسئول دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان می‌باشد که طبق گزارش دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان 20 نفر بودند. در این پژوهش، فرایند تحلیل داده ها با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه زمینه‌ای طی سه مرحله کدگذاری صورت پذیرفته است. در پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد قابلیت‌های سازمانی، شایستگی‌های کارآفرینانه دانشجویان در سه مقوله اصلی استراتژی اشتیاق، استراتژی توانایی و استراتژی گرایش و هفت مقوله‌های فرعی شامل ارتباط با صنعت، بخش خصوصی، بخش مالی، زیرساخت‌، ساختار بازار، سازماندهی و سیاست های وزارت علوم تدوین شد.

کلیدواژه‌ها