رابطه درک از رهبری معنوی و توانمندی کارکنان با نقش میانجی درک از عدالت سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.307107.2386

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان با نقش واسطه ای ادراک عدالت سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود که شامل 10 هزار نفر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2003) ، عدالت سازمانی کلکته (2001) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) بود. به منظور اطمینان از روایی محتوا ، پرسشنامه در اختیار متخصصانی مانند استادان و محققان دانشگاه و همچنین مدیرانی قرار گرفت که نظرات آنها نیز اعتبار محتوای پرسشنامه را تأیید کرد. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی 0.911 ، برای پرسشنامه عدالت سازمانی 0.893 و برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 0.919 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج نشان داد که بین درک رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان و درک عدالت سازمانی رابطه وجود دارد. بین درک عدالت سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها