شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق نوین درسال های(2016تا2020)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشحوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تهران ایران

2 استادیارروابط بین الملل دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ایران

3 استادیارگروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران

چکیده

این مقاله می خواهد به بررسی شاخصه های قدرت نرم ایران و آمریکا درعراق نوین درسال های 2016تا2020 بپردازد. و آمریکا سعی در مدیریت و کنترل تحولات عراق با استفاده از قدرت نرم ، و ایران نیزتلاش در صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی به کشور عراق دارند.که همین امر منجر به رویارویی دو قدرت نرم، اسلام سیاسی به رهبری ایران و لیبرال دموکراسی غرب به رهبری آمریکا شده است.در عرصه جدید سیاست یکی از ابزارهای که واحدهای سیاسی به منظور دست یابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود بکار می گیرند قدرت نرم است. قدرتی که از نگاه نظریه پردازان آن تأثیرگذاری بیشتری در مقایسه با قدرت سخت دارد. با روی کار آمدن ترامپ نشانه افول قدرت نرم آمریکا ودولت او با گفتمان نخست آمریکا، را دوباره با عظمت کن، می کوشید با فاصله گرفتن از ارزش های لیبرالی ودموکراتیک وبه کارگرفتن رویکردهای نئورئالیستی منافع آمریکا را تامین کند. و ایران به عنوان یک کشور مستقل و به منظور رسیدن به اهداف خود در منطقه ای خاورمیانه، و عراق یکی از کشورهایی است که جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران دارد، و از همخوانی و ایدئولوژی بیشتری با ارزش های جامعه عراق برخوردار بوده، و به منظور بهبود و گسترش روابط با این دولت از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. و این نوشتار در چارچوب نظریه جوزف نای ، دو کشور ایران و آمریکا و ضمن بررسی و تبیین مولفه های قدرت نرم به مقایسه این شاخصه ها در ابعاد سیاسی، فرهنگی، در عراق بپردازد.

کلیدواژه‌ها