بررسی پدیده وئاد در جامعه عرب قبل از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

وضعیت زنان در طول تاریخ بامروری بر تاریخ گذشته زندگی بشر وسیر تحول آن می توان چهره ستم دیده زنان را در همه اعصار و دوران تمدن بشری را می توان مشاهده مشاهده نمود. اگرچه زن به عنوان انسان و اشرف مخلوقات خداوند در نظام آفرینش و به عنوان مکملی برای مرد خلق شده ،لکن به دلیل توان جسمی کمتر ،همیشه به عنوان موجودی ضعیف و منزوی از مسند تصمیم گیرهای اجتماعی حتی مدیریت نظری جدا بوده و به استعضاف کشیده شده است. در هر صورت تاریخ حیات بشر همواره شاهد ستیزه مردان قوی و قدرتمند علیه این ضعیفان بوده است. و این حقیقتی غیر قابل انکار است. علی رغم علاقه ی درونی شدیدی که آدمی به فرزند خویش دارد،در میان برخی قبایل عرب پیش از اسلام پدیده ی کشتن نوزادان دختر رواج پیدا کرد. که قرآن کریم از آن به وئاد یاد کرده است ،و این عمل غیر انسانی را شدیداً مورد نکوهش قرار داده است! پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و در پی پاسخ به این پرسش است ،که چه عامل اجتماعی یا اقتصادی عرب جاهلی را به انجام این عمل وادار کرد؟در این پژوهش نگارنده سعی کرده با استفاده از منابع و مستندات تاریخی و آیات قرآن به بررسی این مسئله و علل و عوامل آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها