شناسایی شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی مولفه های برنامه های درسی در هر یک از سطوح ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ،ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تربت حیدریه ، ایران

4 استادیار مدعو گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه ، ایران،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ، ایران.

10.30510/psi.2022.320419.2822

چکیده

در دهه‌های اخیر نظام‌های آموزشی در تلاش هستند تا برنامه های درسی دانش آموزان (به خصوصی ابتدایی) را به بهترین نحو ممکن طراحی، اجرا و ارزیابی نمایند تا به بیشترین اثربخشی و کارایی در امر آموزش دست یابند. برنامه های درسی باید به گونه ای باشد که در وهله ی اول انگیزش دانش آموزان را در فراگیری مفاهیم و مطالب درسی افزایش دهند؛ سپس باید شرایطی را فراهم کنند که دانش آموزان با دشواری کمتر مطالب را فرا گیرند و توانایی علمی خود را افزایش دهند؛ این برنامه ها باید به گونه ای باشند که خلاقیت و نوآوری را از همین بدو تحصیل به دانش آموزان بیاموزند و فراگیری علم را برای دانش آموزان شیرین نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی بود. جهت دستیابی به اهداف فوق و هدف پژوهش حاضر گام‌های زیر اجرا شد. که با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM ) و مشخصا تحلیل عاملی تأییدی (CFA ) و با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 مورد آزمون قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها