روند رسیدگی به دعاوی جرایم و تخلفات پزشکی و مراجع صالح در نظام کیفری ایران و استرالیا با تأکید بر رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه حقوق موسسه عالی حکیم نظامی

10.30510/psi.2022.317954.2742

چکیده

ممکن است پزشکان در روند درمانی بیمار، از روی عمد یا اشتباه، به بیمار آسیب وارد کنند که این امر، جرم یا تخلفی پزشکی است و بیمار می تواند علیه پزشک اقدام به طرح دعوی کند. در قانون کشور ایران، مراجع کیفری، انتظامی و مراجعی خاص برای رسیدگی به شکایت بیمار پیش بینی شده است. مسئولیت پزشک بر مبنای نظریه تقصیر است که بار اثباتی بر عهده شخص آسیب دیده قرار دارد. در قانون کشور استرالیا نیز مطابق رویه قضایی و با هدف کاهش شکایات علیه پزشکان، بار اثباتی بر عهده بیمار است. بیمار برای احقاق حق خود، در مراجع حقوقی و علیه پزشک یا سیستم سلامتی نزد کمیساریای بهداشت طرح دعوا می نماید که پس از انجام تحقیقات، پرونده به مراجع حل اختلاف ارسال می شود. این مقاله با نگرشی تطبیقی به روند رسیدگی به دعاوی اشتباه یا جرایم پزشکی و مراجع صالح در حقوق کشور ایران و استرالیا پرداخته است تا نقاط قوت و ضعف نحوه برخورد قوانین این دو کشور در مواجهه با چنین اتفاقاتی روشن گردد.

کلیدواژه‌ها