مدلسازی حکمرانی دیجیتال در سازمان‌های مجازی در بخش دولتی مطالعه موردی سازمان بیمه تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.339758.3407

چکیده

با توجه افزایش سرعت تکنولوژی و گسترش فناوری اطلاعات در همه زمینه‌ها، دیجیتالی شدن جامعه در دستور کار اغلب دولت‌ها قرار گرفته است و به نوعی هر دولت در جهت رشد و توسعه خود ناگریز از پیمودن این مسیر است. از این‌رو، هدف این مطالعه مدلسازی مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال در سازمان‌های مجازی در بخش دولتی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، شامل 150 نفر از مدیران و رؤسای سازمان بیمه تأمین اجتماعی است که از میان 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری متناسب با حجم جامعه و از طریق جدول مورگان، انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه‌ای محقق ساخته مشتمل بر 67 سؤال متناسب با موضوع ابزار جمع‌آوری اطلاعات بوده و داده‌های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ایویوز و روش معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از نقش مثبت و معنی‌دار مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال است و شاخص‌هایی را با عناوین برنامه‌ریزی و هماهنگی (PC)، شاخص نظارت و کنترل (MC)، شاخص فرهنگ دیجیتال (DC)، شاخص شرکاء دیجیتال (DP) و شاخص رهبری دیجیتال (DL) به عنوان شاخص‌های حکمرانی دیجیتال معرفی می‌نماید. به منظور تقویت مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال در سازمان‌های مجازی در بخش‌های دولتی، زمینه‌سازی زیر ساخت‌ها، جلب اعتماد کارکنان و مردم، رهبری قوی و فرهنگ‌سازی و انتخاب سازمان‌هایی برخوردار از ویژگی‌های مشابه در جهت شریک در این حوزه از جمله مواردی است که لازم است تا دولت‌ها آن را مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها