بررسی نقش و جایگاه دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی دانشکده حقوق , دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 گروه علوم انسانی دانشکده حقوق , داشنگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

در ﻧﺘﯿجۀ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر، ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﺳﻄﺢ اﯾﺎﻟﺖ راخین در اردوﮔﺎهﻫﺎ آواره و بی خانمان ﺷﺪندﮐﻪ این وضعیت به وضوح نشان دهندۀ هدف مسببین این واقعه یعنی ﭘﺎکﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑه بر اساس اصول پذیرفته شده ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﯿﻔﺮی، ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎکﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ، ﺗﺒﻌﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺒﺎری و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﻞزداﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، لذا ورود دیوان بین المللی کیفری در رسیدگی به این جرایم ضرورت دارد. از همین رو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟرایم بر اساس اصول و مقررات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﯿﻔﺮی و ﺗﻄﺒﯿﻖ آنﻫﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ، مصادیق دیگری از جرایم ارتکابی را عنوان کرده و آن ها را تشریح خواهیم کرد و سپس به کارکرد دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جرایم خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها