نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه روابط‌ بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.343044.3474

چکیده

محیط زیست میراث مشترک بشریت است و حفظ حقوق آن ضرورتی ملی و بین‌المللی است. جنبش‌های زیست‌محیطی شکل گرفته در اروپا توانسته‌‌اند به واسطه اهدافی که از ابتدای شکل گیری تاکنون به دنبال آن بوده‌اند، بر سطح سیاستگذاری اتحادیه اروپا در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اثرگذار باشند. جنبش‌های طرفدار محیط زیست در جوامع اروپایی سعی کرده‌اند بر سیاست‌هایی که آثار ناخوشایندی بر محیط زیست انسانی دارد تاثیر بگذارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نهادگرایی زیست‌محیطی چه تأثیری بر امنیتی‌شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا داشته است؟ و اینکه جنبش‌های اجتماعی زیست‌محیطی چگونه بر فرایند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا تأثیرگذار بوده‌اند؟ پاسخ به این دو پرسش نیازمند بررسی گسترده جنبش‌های زیست‌محیطی از زوایای مختلف است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جنبش‌های زیست‌محیطی از طریق تأثیرگذاری بر فرآیند مذاکرات مربوط به سیاست‌های زیست‌محیطی اروپا در جهت گسترش قواعد و همینطور با توجه به مبارزات مختلف در قالب احزاب سبز و ورود به ساختارهای قدرت مسائل زیست‌محیطی را در صدر دستور کار امنیتی اتحادیه اروپا قرار داده‌اند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها