تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد مراغه،دانشگاه ازاد اسلامی، مراغه، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه،دانشگاه ازاد اسلامی، مراغه، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.30510/psi.2022.349645.3666

چکیده

چکیده
بزهکاری مالی ازچالشهای عمده نظامهای حقوقی و قضایی جهان امروز است و تجارب کشورها حاکی از این واقعیت است که اعمال مجازاتهای کیفری مدار و راهبردهای سختگیرانه در مهار این گونه جرائم چندان موفق نبوده است. در ایران نیز بزهکاریهای مالی بسیار شایع بوده و دستگاه قضایی کشور را با یک معضل جدی مواجه کرده است. جرم شناسان رهیافتهای پیشگیرانه را مؤثر تر میدانند و از جمله این رهیافتها، اقتصاد شادکامی و باورهای دینی میباشد. با مهار معضلات اقتصادی و بهبود وضع در آمد و معیشت مردم و در کنار آن تقویت باورهای دینی، میتواند از بروز بزهکاری مالی پیشگیری کند. این مقاله به دنبال بررسی تاثیر اقتصاد شادکامی و باورهای دینی بر کاهش بزهکاری مالی می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به‌صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که اقتصاد شادکامی و تقویت باورهای دینی بر کاهش آمار بزهکاری مالی تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها