بررسی نقش سواد رسانه ای در سواد سلامتِ شهروندان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

بالا بودن سواد سلامت، رفتارهای بهداشتی و رفتارهای تغذیه ای مردم را تنظیم می کند و رفتارهای آسیب رسان را کمتر خواهد کرد و از سوی دیگر، انجام رفتارهای پیشگیرانه و خودمراقبتی نیز ارتباط مستقیمی با سواد سلامت در جامعه دارد. با توجه به اهمیت بحث از سواد سلامت، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که نقش سواد رسانه ای در سواد سلامت در بین شهروندان شهر اهواز به چه میزان می باشد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر اهواز می باشد که تعداد 600 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سواد رسانه ای (34/0) و ابعاد آن یعنی ارزشیابی اطلاعات رسانه ها (33/0)، استفاده هدفمند از رسانه ها (37/0)، ترکیب اطلاعات (30/0)، تبادل اطلاعات (39/0) و چگونگی استفاده از رسانه ها (27/0) با سواد سلامت شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل سواد رسانه ای بر سواد سلامت شهروندان به میزان 53/0 می باشد.

کلیدواژه‌ها