بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد دهاقان،دهاقان ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی اهمیت و نقش عرصه عمومی و حوزه خصوصی در سبک زندگی جوانان کرمان بر اساس معادلات ساختاری می باشد. این تحقیق، توصیفی و از نوع علی بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه، جوانان 15تا 29 ساله شهر تهران در سال 1397 بوده که 500 نفر از بین آنها براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های سایر تحقیقات بوده و تحلیل های آماری براساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه Spss و Amos انجام یافته است. در این پژوهش از نظریه های هابرماس استفاده گردید ؛ هابرماس تعبیر حوزه عمومی را در اطلاق به عرصه‌ای اجتماعی به کار می‌برد که در آن افراد از طریق مفاهمه و استدلال مبتنی بر تعقل و در شرایطی عاری از هرگونه فشار، زور و در شرایط برابر برای تمام طرف‌های مشارکت‌کننده مجموعه‌ای از رفتارها، مواضع و جهت‌گیری‌های ارزشی و هنجاری را تولید می‌کند آنچه موجب جلب نظر هابرماس به مقوله حوزه عمومی شده است، اهمیت این مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول دموکراتیک بوده است.. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی ازآن است که فضای صمیمی خانه به میزان (۷0/۰)، نوع پوشش به میزان (۵۸/۰) ، فضای شهری به میزان (37/۰) ، فضای انحصاری ملک به میزان (31/۰) بر سبک زندگی جوانان موثر است.

کلیدواژه‌ها