واکاوی پیشگیری از ضررهای زیست محیطی از منظر مسئولیت مدنی با نگاهی بر آثار اقتصادی و اجتماعی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

رشد جمعیت و افزایش سطح انتظارات عمومی موجب گردیده است که بشر برای تامین نیازهای زندگی، در ساختار و ترکیبات مواد، تغییراتی افسار گسیخته ایجاد نماید که این امر اثرات منفی مخربی بر محیط زیست به بار می‌آورد. آثار برخی از اقدامات بشر بر محیط زیست و جامعه به حدی جدی است که جبران و اعاده آن در مسئولیت مدنی کنونی با محدودیت مواجه است. چراکه نهاد مسئولیت مدنی کنونی بعد از ایجاد زیان در پی اعاده و جبران ضرر خواهد بود. در این راستا پذیرش نهاد پیشگیری در مسئولیت مدنی یا به تعبیری مسئولیت مدنی پیشگیرانه از یک سو می‌تواند به عنوان بخشی از ادبیات مسئولیت مدنی مدرن در جلوگیری از ضررهای حاد زیست محیطی موثر یاشد. از دیگر سوی اقدامات پیش‌دستانه در جهت پیشگیری از خسارات زیستی از منظر توسعه پایدار و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز دارای آثار مثبتی است که ضرورت پذیرش آن را در حوزه محیط زیست توجیه می سازد

کلیدواژه‌ها