بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین کیفیت نهادی، حقوق مالکیت فکری و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهایG7) طراحی و اجراء شده است. در این تحقیق به مطالعه رشد اقتصادی در قالب نظریه های جدید رشد با محوریت عوامل نهادی پرداخته و علاوه بر تحلیل متغیرهای اقتصادی؛ متغیرهای نهادی را در دو شکل آن(نهادهای اقتصادی،حقوق مالکیت و سیاسی) به مدل افزوده شد که متغیرهای نهادی اقتصادی با شاخص آزادی اقتصادی و نهادهای سیاسی با عنوان کلی حکمرانی که خود بر اساس شش شاخص حاکمیتی می‌باشد مشخص شده که البته شاخص دموکراسی به عنوان متغیر نهادی سیاسی به خاطر منبع داده‌ای متفاوت و گستردگی نسبی بحث به طور جداگانه نیز مورد ارزیابی واقع شد. نتایجی که از تخمین های انجام شده در این پژوهش به دست می آید بیانگر نقش مهم نهادها در عملکرد اقتصادی کشورها می‌باشد و ضرایب مربوطه نشان می دهد که حکمرانی خوب یا در واقع نهادهایی که قدرت از طریق آنها در یک کشور اعمال می شود اثرات مثبت روی رشد اقتصادی دارند و ضریب مربوط به شاخص آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت به عنوان نهاد اقتصادی مثبت بر روی رشد اقتصادی در بین کشورهای گروه G7 موثر است. اما در ارتباط با شاخص دموکراسی همانطور که مطالعات پیشین نشان داده، اثر دموکراسی روی رشد مبهم است اما رویکرد نسبتاً قابل قبولی که در این مورد قابل اتکاء است، اثر غیر مستقیم دموکراسی روی رشد از طریق کانال‌هایی چون بهبود سرمایه انسانی می باشد.

کلیدواژه‌ها