طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت دولتی ، واحد فیروزکوه، دانشگاه ازاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی سیستمی حکمرانی خوب در سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، واز نظر روش آمیخته اکتشافی (تلفیقی از روش های کیفی و کمی) است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان و کارگزاران دولت مرتبط با تامین اجتماعی استان مازندران با سابقه مدیریت و سیاست‌گذاری می‌باشد. و در بخش کمی جامعه آماری شامل ذینفعان(شامل کارکنان، مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی)، بخش خصوصی(کارفرمایان) و کارگزاران دولت مرتبط با تامین اجتماعی استان مازندران می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمنداست. روش جمع‌آوری اطلاعات به ‌روش کتابخانه‌ای، و ابزار اندازه‌گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سؤالات آن برگرفته از داده‌های حاصل از مصاحبه، می‌باشد. تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به دو روش 1. صوری و 2. محتوایی انجام شد، همچنین ضریب پایایی نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده-ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. و در بخش کمی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده‌ است. همچنین به منظور اولویت بندی ابعاد و مولفه های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد. ابعاد حکمرانی خوب در سازمان تأمین اجتماعی در پنج بعد عوامل علی، عوامل زمینه‌ای،عوامل مداخله گر، عوامل راهبردی و پیامدها تقسیم بندی شدند. که مولفه‌های 1. عدالت سازمانی 2. منابع مالی(ورودی).

کلیدواژه‌ها