بررسی همبستگی بین شفافیت سازمانی و اعتماد سازمانی با مسیر پیشرفت شغلی کارکنان (مطالعه موردی:شعب بانک ملی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین شفافیت سازمانی و اعتماد سازمانی با مسیر پیشرفت شغلی کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان می باشد که تعداد آنها ۴۲۰ نفر است. که با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده ، حجم نمونه برابر ۲۰۰نفر انتخاب شد.به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه با روایی و پایایی مطلوب استفاده شده است..قبل از آزمون فرضیه‌ها، نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای (K-S) بررسی شد. فرض نرمال برای تمام متغیر‌ها برقرار بود. برای بررسی فرضیات به دلیل نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌ افزار SPSS ویراست ۲۴ استفاده شد و معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته های حاصل نشان می دهد که بین شفافیت واعتماد سازمانی با مسیر پیشرفت شغلی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد و در پایان پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها