سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در مقابله با نیروهای گریز از مرکز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق و علوم سیاسی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

2 استادیار ، گروه حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ، ایران.

چکیده

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه های جمعی تحولات زیادی را در عرصه های گوناگون فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و ... بوجود آورده است.در این میان اینترنت در کنار سایر کارکردهایش این عرصه ها را تحت تاثیر قرار داده است دسترسی انسان به شاهراه های اطللاعاتی هویت های سنتی و هویت سازى هاى سنتی را با دشوارى و چالش هاى عمده اى روبـرو ساخته است.یکی از این شاهراه ها ، که امروزه از اقبال زیادى در جامعه امروزى برخـوردار اسـت شـبکه هـاى اجتمـاعی است.این شبکه ها از یک سـو، منـابع هویـت، امکـانهـاى هویت سازى و آزادى عمـل فـرد در زمینـه پـذیرش هویـت دیگرى را به نحو چشمگیرى افزایش داده اسـت و از سـوى دیگر ظهور فضاى سایبر و امکاناتی که فناوری هاى اطلاعاتی به همراه آورده اند، امیدها، آرزوها و کابوس هایی را به دنبـال داشته است. ولی با تمام این وجود، اسـتفاده از شـبکه هـاى اجتماعی مجازى، روزبه روز محبوبیت بیشترى پیدا می کند. شبکه های اجتماعی متشکل از افراد یا سازمانها هستند که با یک یا چند نوع علاقه خاص به هم گره خورده اند، بر پایه وابستگی هایی مثل دوستی ،خویشاوندی، منافع مشترک ، تبادل مالی، علاقه خاص به یک موضوع ، باورهای مشترک ، دانش و هنر.

کلیدواژه‌ها