وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بحث مقابله با حوادث طبیعی همواره یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. موضوع مدیریت کارآمد پیامدهای این حوادث و اینکه چگونه می توان کمترین آسیب های جانی، مالی و روانی را پس از وقوع حوادث طبیعی و از جمله زلزله شاهد بود، از جمله مسائلی است که ذهن علمای علوم طبیعی و علوم اجتماعی را به خود مشغول داشته است. از جمله رشته های علمی مهم در بحث مدیریت پیامدهای حوادث طبیعی، حوزه حقوقی و نقش حقوقدانان در ایجاد بستر های حقوقی لازم است. به عنوان مثال وجود مکانیزم های حقوقی موثر می تواند بستری مناسب در جهت افزایش مسئولیت سازمان های ناظر همانند راه و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی و بیمه ها ایجاد نماید و بدین ترتیب امکان پیشگیری و مدیریت بحران ها را تقویت نماید. لذا مهمترین هدف مقاله حاضر را می توان آشنای با وظایف سازمان های ناظر و تقویت مبانی حقوقی نظارت کارآمد دانست.
در پایان باید گفت که یافته های این تحقیق به ما نشان می دهد که برای پیشگیری و تقویت مدیریت در زمان وقوقع بحران ها می بایست اولاً برای گزارشات مهندسین ناظر مهلت و ضمانت اجرای حقوقی تعریف شود، ثانیاً اعمال سریع تصمیمات کمیسیون ماده صد می بایست به عنوان یک رکن شبه قضایی در شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد، ثالثاً راستی آزمایی نظارت مهندسین ناظر سازه در خصوص مقاوم سازی و تقویت مبانی حقوقی برخورد با مهندسین متخلف در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها