بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارائه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه برنامه ریزی درسی ، اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان اعتبار سنجی الگوی ارائه شده جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی پیش دبستانی بود که توسط صاحب نظران برنامه درسی انجام گرفت.از نظر ماهیت این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش از روش دلفی بودو جامعه آماری را متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی تشکیل دادند؛ و روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری هدفمند بود. ساختار الگوی استفاده شده در این پژوهش شامل اعضای شورای استانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی جهت ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره پیش از دبستان بود. الگوی پیشنهادی جهت اعتبار سنجی به سی نفر از متخصصین برنامه درسی که شامل اساتید دانشگاه و اعضای شورای وزارتی برنامه درسی می شد از طریق پرسشنامه ارجاع داده شد که یافته های این پژوهش اعتبارسنجی کیفیت ارزشیابی برنامه درسی پیش دبستانی راکه به منظور پاسخگو نمودن مراکزپیش دبستانی و اصلاح برنامه درسی جاری بود را فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها