امنیت فضایی ایالات متحده آمریکا و آینده حقوق بین الملل فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکتری، گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

چکیده:
یکی از مهمترین جلوه های سیاست فضایی یک دولت طرح مساله امنیت فضایی و ارائه راهکارهای متناسب با آن است. پژوهش های انجام شده در این حوزه که بیشتر خارجی و کمتر داخلی هستند بیشتر به صورت شکلی جایگاه امنیت فضایی دولت ها را تبیین نموده اند. اما این نوشتار به دنبال آن است که تاثیر یا عدم تاثیر رفتار دولت ایالات متحده آمریکا در حوزه امنیت فضایی را بر آینده حقوق بین الملل فضا بسنجد و ماهیت تاثیر گذاری دیدگاه ایالات متحده آمریکا را در این حوزه بررسی کند. در بین اسناد قابل اتکا در مطلوب پژوهش، با نگاهی به سند سیاست ملی فضایی ایالات متحده، به سند راهبرد فضایی امنیت ملی ایالات متحده رسیده و در روشی ترکیبی از عینیت بخشی به این اسناد در رفتارهای نیروی فضایی ایالات متحده بهره برده و به دنبال نتیجه مورد نظر، در جدیدترین سند صادر شده توسط وزارت دفاع ایالات متحده از طریق سازمان اطلاعات دفاعی در سال 2022 بوده است. پژوهش با تحصیل مدارک مورد نیاز از منابع کتابخانه ای و پایگاه های رسمی اینترنتی وابسته به بدنه دولت ایالات متحده آمریکا، به روشی توصیفی، تحلیلی، به این نتیجه می رسد که پس از پایان جنگ سرد، بالاخص در دو دهه اخیر ایالات متحده در مکتوبات رسمی خود با استفاده از مفاهیمی چون بازدارندگی، رقابت رو به گسترش فضایی، حفظ جایگاه یکتای خود و حق دفاع مشروع زمینه سازی حقوقی برای تسلیح و نظامی سازی حوزه های مرتبط با امنیت فضایی را آغاز کرده است.

کلیدواژه‌ها