آفرینش در اساطیر شاهنامه در تطبیق با آیاتی از قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

10.30510/psi.2022.344132.3506

چکیده

موضوع آفرینش از جمله مباحثی است که می تواند میدانی برای جولان افکار مردم هر سر زمین به وجود آورد. معنا و مفهوم پیچیده خلقت و ماده اولیه آفرینش در جای جای زندگی و تفکر وتخیل بشری قابل مشاهده است که جهت شناخت رموز و مقایسه آن میتوان به کند و کاو و رمزگشایی اقدام نمود. از اینرو در این مطالعه با جمع آوری داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی -تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد که علیرغم وجود تفاوت هایی در بحث آفرینش در باورهای باستانی و خلقت جهان هستی از منظر قرآن کریم، تشهابهات زیادی نیز در این دو منبع که هم فرهنگ ساز و هم تمدن سازند، وجود داشته و لذا بیان شاهنامه از آفرینش آسمانها و زمین با منابع اسلامی همخوانی دارد. براین اساس منشآ(اولیه)خلقت (آسمانها و زمین وآنچه در میان آنهاست وگیاهان و جانوران ومردمان ) قبلا در عالم معنی بوده و بعد درعالم مادی از آب و خاک و عناصر چهارگانه بوجود آمده و نماد آن درشاهنامه کیومرث و در قرآن کریم آدم و حوا ست.

کلیدواژه‌ها