تاملی بر آسیب شناسی کیفری جرم جاسوسی در نظام کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد دامغان ،دانشگاه ازاداسلامی واحد دامغان ، ایران

2 استادیارگروه حقوق ، دانشگاه دامغان

3 عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد دامغان ،دانشگاه ازاد اسلامی ،دامغان ،ایران

چکیده

چکیده
حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش ملت ها بوده و علی رغم تلاش هایی که در دوران معاصر برای ایجاد نوعی فدرالیسم فراملی انجام شده است، هنوز هم می توان گفت که این مفهوم در حقوق بین الملل تقریبا یک برج و باوری غیر قابل تسخیر و مورد تاکید فراوان ملت ها می باشد .ملل گوناگون همیشه برای حاکمیت خود ارزش قائل بوده اند و حکام در تلاش بودند تا برای حفظ قدرت و حاکمیت خود خطراتی که جرایم علیه امنیت برای حاکمیت و استقلال آنها ایجاد می نماید، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت به وجود آورند.
جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه‌ای را در تمامی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده در زمینه جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است .دلیل اصلی این موقعیت ویژه را باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت کشور قلمداد کرد .از این روست که در اکثر کشورها، نسبت به همه جرایم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی، سیاست کیفری ماهوی و شکلی افتراقی مشاهده می‌شود .در واقع، امروزه در نظام‌های حقوق کیفری، راهکارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد که در جهت مبارزه با جرایم مهم، دامنه جرم‌انگاری را دچار بسط یا قبض نماید. در تحولات امروزین ناظر بر جاسوسی، با تکیه بر تکنیک‌ها و ابزارهایی که از ظرفیت داخلی حقوق کیفری نشأت می‌گیرد، آن‌چنان ارکان سه‌گانه جرم تغییر یافته است که می‌توان به راحتی سیاست کیفری تهاجمی و امنیت‌مدار را مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها