تحلیل فقهی – حقوقی وقف پول با مطالعه تطبیقی در انگلیس و برخی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق،دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه

چکیده

یکی از اقدامات خیر خواهانه که در اسلام بدان بسیار تاکید شده ، سنت حسنه وقف می باشد . برتری بُعد معنوی وقف نسبت به سایر شیوه های انتقال اموال نه تنها موجب ارضای وجدان اشخاص بلکه به فرموده بزرگان دین ، موجب اجر و ثواب اخروی نیز خواهد شد . لازمه حفظ و بقای این نهاد مهم حقوقی و اقتصادی ،بررسی زوایا و ابعاد مختلف آن و سعی در تطبیق آن با مقتضیات زمانی و مکانی می باشد. یکی از مباحث اختلافی در بحث وقف ،امکان پذیری وقف پول می باشد ، با این توضیح که آیا یک شخص با نیت کاهش فقر ، ایجاد پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می تواند پول خود را وقف نماید ؟
جهت پاسخگویی به این سوال در این پژوهش در ابتدا به بیان کلیات و سپس به بررسی نظرات مختلف فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت . در نهایت نیز جهت امکان تحقق آن در حقوق ایران شیوه های مختلف وقف پول در انگلیس و برخی کشورهای اسلامی را بیان می نماییم چرا که بر این باوریم مطالعه تطبیقی می تواند راهکارهایی ارائه نماید که در بسیاری موارد امکان بهره برداری عملی از موضوعی خاص همچون وقف پول در نظام حقوقی داخلی میسر گردد .

کلیدواژه‌ها