انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سنندج ،سنندج ،ایران.

2 استادیار،حقوق،دانشگاه پیام نور،واحد تهران، تهران، ایران.

3 استادیار،گروه آموزشی حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد سنندج،ایران.

4 دانشیار:گروه فقه و حقوق،دانشگاه کردستان،کردستان،کردستان،ایران

چکیده

مشارکت مدنی عقدی است که به واسطه آن اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را به منظور افزایش سود با سرمایه-گذاری در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی و .. به صورت سهم‌الشرکه نقدی و غیر نقدی تقویم می‌نمایند. با این حال در نظام اجتماعی جامعه که مبتی بر روابط فرهگی، حقوقی و سیاسی است، گاهی بنابر علل ماهیتی یا شکلی چاره‌ای جزء انحلال عقد نیست. همانگونه در حقوق مدنی می‌دانیم اثر عقد شرکت، اذن در تصرف است و برای تحقق شرکت لازم است اموال شرکا ممزوج شده و یا به سبب دیگری به حالت اشاعه در آمده باشد. بنابراین برای بررسی عوامل انحلال قرارداد مشارکت، علاوه بر بررسی عللی که باعث انحلال عقود جایز می شوند، باید عللی را که باعث زایل شدن اشاعه نیز می-شوند را مورد مطالعه قرار داد. به همین دلیل در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی عواملی که باعث انحلال شرکت و اشاعه می‌شوند می پردازیم بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها