بررسی سازگاری روانی، اجتماعی رزمندگان در برابر استرس در 8 داستان کوتاه مجید قیصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامى، رودهن، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاداسلامى، رودهن، ایران

3 گروه روانشناسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامى، رودهن، ایران

چکیده

مجید قیصری مانند هر نویسنده دیگری باتکیه بر شناخت و شهرتش به روایت‌گری زندگی مردمان اطرافی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های وی آن است که مجید قیصری دوران جنگ را به شکل مستقیم تجربه کرده است. لذا توان مقایسه شیوه‌های متفاوت زندگی افراد را دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه‌های مقابله‌ای (مسأله‌مدار و هیجان‌مدار) و کنارآمدن با شرایط استرس‌زای جنگ در 8 داستان کوتاه مجید قیصری انجام گرفته است. پژوهشگر در نظر دارد که از منظر یکی از شاخه‌های روان‌شناسی که روان‌شناسی هنر نامیده می‌شود به شیوه‌های کنار آمدن با استرس در شخصیت‌های داستان کوتاه بپردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیل است. جامعه‌ی آماری پژوهش 8 داستان کوتاه مجید قیصری است. در این روش شیوه‌های مقابله‌ای رزمندگان اسلام متناسب با پرسش بحث و بررسی شده و در نهایت جمع‌بندی تحلیلی صورت گرفته است. یافته‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که رزمندگان دفاع مقدس، جنگ را نوعی چالش برای شکوفاکردن توانایی‌های بالقوه خود دانسته لذا بیشتر از سبک‌های مسأله‌مداری استفاده کرده‌اند. راهبردهای مقابله‌ای بکار گرفته شده توسط گروه‌ نامبرده رابطه‌ی معناداری با نوع شرایط، تکالیف و ساز و کارهای زیستی آنها دارد.

کلیدواژه‌ها