بایسته های تقنینی نقض حریم خصوصی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی و ادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

تحلیل بایسته‌های تقنینی نقض حریم خصوصی خانواده موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است. حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم مدرن و برخاسته از مبانی حقوق اساسی و حقوق بشری به حوزه های مختلفی از حیات بشر راه یافته است. یکی از این حوزه های مهم که واحد بنیادین در شکل گیری اجتماعی بزرگ است خانواده می باشد. در این عرصه قانونگذاری باید با در نظام گرفتن سیاست متفاوت به این نهاد توجه نموده و در صدد رفع چالشهای آن برآید. به نظر می رسد باید قانونگذار به نتایج منطقی برای وضع قاعده در محدود نمودن یا بسط حیطه حریم خصوصی برسد. باسیته های قانونگذاری در عرصه حقوقی خانواده از دو بعد فلسفی و همچنین حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. از منظر فلسفی آرا اندیشمندان مطرح شده و تحلیل جرم شناختی پیرامون موضوع ارائه شده است. از این رو پیش فرض ها و اصولی را باید رعایت نموده که به نتایج مطلوب دست یابد. الزامات حقوق بشری نیز باید رعایت گردند. بدین منظور باید خانواده مجالی برای رشد و تعالی شخصیت انسان باشد. در این مقاله نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌ها