مدل ارتقاء سطح عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمند سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.30510/psi.2023.387209.4273

چکیده

معلم در ساختار آموزش و پروش به عنوان رکن ترقی و پیشرفت نقش اساسی دارد و از این رو توجه به ارتقاء عملکرد معلمان حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء سطح عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمند‌سازی اجرا شده است. این پژوهش به از روش آمیخته کمی و کیفی اجرا شده ‌است؛ در بخش کیفی به روش تئوری داده بنیاد و با استفاده از نظرات 14 نفر از خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مدیریت آموزشی و کارشناسان خبره آموزش ابتدائی، مولفه و شاخص‌های مدل شناسائی و مدل فرضی پژوهش ترسیم گردیده است. بخش کمی به روش توصیفی اجرا شده و به صورت پیمایشی و با استفاده یک پرسش نامه محقق ساخته، داده‌های مورد نیاز از بین 200 نفر از معلمان دوره ابتدائی شهر بجنورد به عنوان جامعه آماری جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که توانمند‌سازی بر عملکرد شغلی معلمان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.مؤلفه سواد دیجیتالی باعث افزایش توانایی‌های معلم در عصر دانایی می‌شود تا معلم آینده در این زمینه توانایی‌های لازم را به دست آورد؛ توسعه دانش منجر به افزایش مهارت‌ها، توانایی‌های تخصصی و عمومی تدریس معلمان و آشناسازی آنها با چالش‌های نوظهور می شود؛ مؤلفه روش تدریس به تدوین برنامه‌های درسی که معلومات و ایده‌های جدیدی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد، کمک می کند. مدل ارتقاء سطح عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمند سازی بدست آماده یک مدل با برارش و درجه تناسب مورد قبول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها