مبانی و موانع حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته با چشم اندازی به حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادیار،گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

مسئولیت کیفری همانند شاقول ترازوی عدالت است که در یکی از دو کفه آن جرم و در کفه دیگر مجازات قرار دارد. اما تا قرون قبلی، فقط به یکی از دوکفه یعنی مجازات توجه می شد و به هرحال او را مجازات می کردند و نیز بین صغیر و کبیر، مجنون و عاقل، مکره و مختار تفاوتی قائل نبودند. به عبارت دیگر مجازات موضوعی بود و عمدی و سهوی بودن جرم تاثیری در نوع مجازات نداشت. به علاوه مجازات ها جنبه جمعی هم داشت بدین معنا که علاوه بر فرد خطاکار، افراد خانواده و قبیله هم ملزم به پاسخگویی در برابر اعمال مجرمانه فرد خطاکار بوده اند. با پیدایش مکاتب کیفری در اثر اندیشه های نو، به موضوعاتی مانند اراده و اختیار، عقل و مسئولیت توجه بیشتری صورت پذیرفت.اصل شخصی بودن جرم و مجازات جانشین اصل جمعی بودن مجازات ها شد و موضوعی بودن مجازات ها نیز نقش ذهنی و عینی پیدا کرد، اما مسئول شناختن شخص حقوقی همواره با مشکلاتی همراه بوده است، زیرا لازمه مسئولیت وجود عقل، اراده و اختیار است که شخص حقوقی فاقد آن است. از این رو مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم سازمان یافته را بررسی کرده و مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .

کلیدواژه‌ها