واکاوی تأثیرات اجتماعی فتح عثمانی بر جامعه قبرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،مشهد،ایران

10.30510/psi.2023.387833.4278

چکیده

     عثمانی‌ها یکی از قبایل ترک بودند که  به خدمت سلجوقیان روم درآمده و یک امیر نشین در آسیای صغیر تأسیس کردند و از آغاز قرن هشتم/چهاردهم این امیرنشین گسترش یافت و به مرور به امپراتوری بزرگی تبدیل شد که سرزمینهای متعلق به آن در آسیا، اروپا و آفریقا قرار داشت. این دولت یکی از پایدارترین دولت های مسلمان است که حدود شش قرن توانست بخش عمده‌ای از سرزمینهای اسلامی را متحد سازد. از ویژگی‌های مهم این دولت فتوحات گسترده و وسعت جغرافیایی آن است. یکی از فتوحات عثمانی‌ در دریای مدیترانه جزیره قبرس بود که سه قرن حاکمیت مسلمانان را به دنبال داشت. نهآنها  آنحاکمیت عثمانی در این جزیره تأثیرات و تحولات مهمی در حیات سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی بر جامعه قبرس به جا گذاشت که نشان از حاکمیت و حضور مسلمانان در این جزیره دارد. این مقاله بر آن است تا با بررسی تحولات ایجاد شده بر قبرس پس از فتح عثمانی بخشی از تأثیرات اجتماعی بر جامعه قبرس را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها