تحلیل محتوایی و شناسایی ابعاد و شاخص های آسیب شناسی عدم انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران ( نویسنده مسئول)

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

10.30510/psi.2023.386484.4271

چکیده

با توجه به اهمیت شناخت آسیب های سازمانی که بسیار متنوع هستند و در همه سطوح سازمانی بر روی عملکرد و اهداف تاثیر می گذارند و اختلال عملکردی ایجاد می نمایند ضرورت دارد تا آنها شناسایی و مورد توجه قرار گیرند یکی از این آسیب ها که می بایست مورد بررسی وتوجه قرار گیرد ، بررسی و آسیب شناسی انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران است در واقع این آسیب شناسی مسیر موفقیت و پایداری سازمان های دولتی و تدوین گر الگوی شایستگی است ، شناخت آسیب های سازمانی حساس ترین و مهم ترین اقدامی است که خروجی آن ارتقای اثر بخشی سازمان است.این پژوهش نظر به اهمیت موضوع یاد شده بر این مقوله تمرکز کرده و با توجه به اینکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته نقش بسزائی در شناخت و طراحی الگوهای شایستگی داشته است و با هدف کاربردی و از حیث داده ها آمیخته اکتشافی و از حیث روش اجرای پژوهش و مطالعه به دو صورت داده بنیاد و پیمایشی مقطعی است .
نتایج دیگر این پژوهش گویای این است که تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان های دولتی ایران نیازمند افراد خلاق ، انعطاپذیر و مسئول است از طرفی شناسایی،جذب و نگهداشت افرادی با چنین ویژگی هایی در این مراکز بسیار مشکل است و ضرورتا مدیریت منابع انسانی باید خود را با هنجارهای روز منطبق نماید.

کلیدواژه‌ها