واحد و کثیر در نگاه افلاطون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد الهیات فلسفه و حکمت اسلامی

2 کارشناس الهیات فلسفه و حکمت اسلامی

چکیده

این پژوهش مطالعه ای است در کتابخانه ای در خصوص واحد و کثیر و در فلسفه موضوعات و محورهای گوناگونی وجود دارد در میان موضوعات و محورهایی که در کتب گوناگون مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. واحد و کثیر از موضوعات اساسی در فلسفه است. بی شک بنیان فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت بر پذیرش واحدیت و کثرت بنا شده است. اکثر استفاده را از معاشرت سقراط برده و هفت سال از شاگردی او برخوردار بود پس از مسافرت به نواحی مدیترانه افلاطون به آتن بازگشت و مدرسه خود را به سال 387 ق. م در «درختستان آکادموس» بنانهاد ، که حالیکه آنرا «آکادمی» گویند.افلاطون به تاسی از سقراط نخستین شخصی است که به اهمیت واحد و کثیر پی برده است وی که با قرائت خاص خود معتقد به وحدت است براساس روش دیالکتیک کوشش می کند تا رابطه میان واحد و کثیر را حل کند. روشی که اگرچه در بیان امری سهل می باشد اما در عمل کاری دشوار و طاقت فرسا است.

کلیدواژه‌ها