ارائه الگوی مطلوب در جهت توسعه اقتصادی استان با تاکید بر آموزش های مهارتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران

چکیده

آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعی دارد و به عنوان یکی از اهداف مهم تمام کشورها شناخته شده است .توسعة آموزش و پرورش مستقیماً به توسعة علوم و صنایع و تولید و بالطبع باعث توسعه ی اقتصادی می شود و به صورت، رابطة آموزش و پرورش با توسعة اقتصادی و اجتماعی یک رابطة پیچیده است . پژوهش حاضر با هدف ارائه ارائه ی الگوی مطلوب در جهت توسعه اقتصادی استان با تاکید بر آموزش های مهارتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر روش اجرا از نوع گراند تئوری(بخش کیفی) و پیمایشی تک مقطعی(بخش کمی) است. نتایج حاصل از ماتریس کوواریانس به صورت مطلق بیان می‌کند که بین متغیرهای مستقل و وابسته ارتباط معنادار وجودارد. و سطح معناداری کمتر 05/0 این ارتباط را اثبات می‌کند. حال ماتریس همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی هر متغیر چقدر است. که نشان می دهد بین بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با آموزش‌های مهارتی با تخمین 55/0 رابطه مثبت وجود دارد. و همچنین بین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با میزان توسعه اقتصادی 84/0 همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج شاخص‌های برازش نیکویی و شاخص برازش بهنجار بنتلر- بونت به وسیله نرم افزار آموس نشان می دهدکه مدل دارای برازش مطلوبی می باشد. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نتایج مشابهی را با تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد. در نهایت می توان گفت که برنامه سند تحول بنیادین آموزش پرورش با تأکید بر آموزش‌های مهارتی در جهت توسعه اقتصادی استان نقش مهمی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها