طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی در هم تنیده در زمینه جامعه پذیری در مقطع ابتدائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامی ،لامرد، ایران.

چکیده

رویکرد درهم تنیده یا تلفیقی در طراحی برنامه درسی را به معنای فاصله گرفتن از الگوی سنتی برنامه درسی دانست که با اتکاء و ابتناء به حوزه های یادگیری مستقل )مواد درسی (موجب پراکندگی و تفرق در تجربیات یادگیری دانش آموزان میشود. تزریق ویژگی چابکی،چالاکی وپویائی در برنامه های درسی مدرسهای و ایجاد توان واکنش سریع و پاسخگوئی به مسائل روز را بتوان جزء مهمترین امتیازات یا توجیهات روی آوردن به رویکرد تلفیقی در برنامه های درسی دانست.هدف از اجرای این پژوهش طراحی الگوی جامعه پذیری(پرورش اجتماعی)بر اساس رویکرد تلفیقی بود. روش پژوهش، آمیخته (کیفی- کمی) از نوع کاربردی بود. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان برنامه درسی و کارشناسان تعلیم و تربیت و در بخش کمی دبیران علوم اجتماعی در سال تحصیلی 1399-1398در استان بوشهر بودکه نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی مصاحبه ها و خلاصه اسناد و مدارک بود که با استفاده از روش تحلیل محتوا مدل ترتیبی مایرینگ و نظام مقوله بندی قیاسی 70 کد و 18 تم استخراج و در بخش کمی، ابزار مورد استفاده یک پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از روش تحلیل عاملی ،مولفه های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند و بر اساس آن ،عناصر مدل بر اساس:اهداف،محتوا،فعالیت های یادگیری و ارزشیابی برنامه های درسی تلفیقی ارایه گردید و اگر بازنگری در نظام برنامه درسی در عناصر فوق انجام شود ، می تواند به تقویت جامعه پذیری درفرایند نظام اموزش دوره ابتدایی منجر گردد.

کلیدواژه‌ها