بررسی جامعه شناسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و گرایش به ارتکاب جرائم خشونت آمیز در بین مردان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جرم پدیده ای است که در تمام جوامع گذشته و کنونی وجود داشته و دارد. با این وجود، دائمی و عمومی بودن به معنی یکسان و یک شکل بودن جرم در بین آنها نیست بلکه از جامعه ای به جامعه ی دیگر و از منطقه ای به منطقه ی دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت می کند. با توجه به اهمیت موضوع ارتباط بین سرمایه فرهنگی و گرایش به ارتکاب جرائم خشونت آمیز، پژوهش حاضر به دنبال بررسی جامعه شناسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و ارتکاب جرائم خشونت آمیز با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مردان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 384 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه فرهنگی (36/0- =P)، و ابعاد آن یعنی سرمایه فرهنگی عینیت یافته (34/0- =P)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (25/0- =P) و سرمایه فرهنگی تجسم یافته (40/0- =P) با ارتکاب جرائم خشونت آمیز ارتباط منفی و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع 60/0- از واریانس متغیر ارتکاب جرائم خشونت آمیز را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها