تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه ، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

2 دانشیار ، گروه جامعه شناسی ، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

3 استادیار ، دکتری تخصصی جامعه شناسی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه مازندران

چکیده

بحث ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر در ایران، بحث اعتماد اجتماعی را به یک موضوع و مسئله مهم برای نظام بانکی ایران مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی به عنون یکی از سازوکارهای تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی بررسی شود. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می شود این است که مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی چه تاثیری داشته و تاثیر احتمالی آن به چه نحو است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که بانک‌ها می‌توانند با فراهم کردن زمینه‌های رشد تولید و اشتغال، موجبات بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه را فراهم آورند. زمانی که خدماتی اضافی و فراتر از سطح خدمات جاری به مشتریان عرضه می‌شود، در مشتری بانک حس مورد توجه قرار گرفتن ایجاد می‌کند و به افزایش سطح اعتماد او به بانک می‌انجامد. این مهم حتی می‌تواند با انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات محقق شود. بانک‌ها می‌توانند با تقویت روابط عمومی خود و حساسیت نسبت به وقایع و روندهای جاری در جامعه نسبت به حفاظت از نام و شهرت خود اقدام کنند. مشارکت در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی راهی است که بانک‌ها از طریق آن به جبران تخریب‌های وارد به محیط زیست و اجتماع می‌پردازند و از این طریق اعتماد اجتماعی خود را تقویت می کنند.

کلیدواژه‌ها