پویایی شناسی تأثیر ریسک و اعتماد بر رفتارهای فردی در جوامع مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

اعتماد و ریسک از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتار فردی در پلتفرم شبکه‌های اجتماعی هستند. رفتارهای فردی در شبکه‌های اجتماعی به سه قسم کلی رفتارِ پذیرش، رفتارِ به‌اشتراک‌گذاری و رفتارِ خرید تقسیم می‌شود. تأثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی پیوستگی و پیچیدگی‌های بسیاری دارد. برای دستیابی به چگونگی ارتباط بین هریک از متغیرهای مؤثر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی نیازمند مدلی پویا هستیم. در این مقاله ابتدا با استفاده از نتایج پژوهش‌ها و پیمایش‌های پیشین، اعتماد و ریسک به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتارهای فردی در شبکه‌های اجتماعی شناسایی شد. در گام بعد، با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، نمودارهای علی و معلولی بین متغیرهای مؤثر مدل‌سازی شد. ارتباط بین متغیرهای شناسایی‌شده نیز با توجه به پرسشنامۀ مقایسۀ زوجی و پژوهش‌های پیشین استخراج گردید. مدل پویای تأثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی در شبکه‌های اجتماعی، در سه زیرسیستم تأثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تأکید بر رفتار کارکنان، تأثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تأکید بر تعامل کاربران، و تأثیر اعتماد و ریسک بر رفتارهای فردی با تأکید بر مهارت‌ها و شایستگی‌های ارائه‌دهندگان طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها