طراحی الگوی خط‌مشی‌های عمومی برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، واحد اراک ، دانشگاه آزاداسلامی ،اراک ، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

در این برهه‌ی زمانی که کشور در شرایط اقتصادی خاصی قرار دارد، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بایستی بر اساس یک خط‌مشی کلی و مناسب صورت پذیرد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای الگوگیری در این زمینه مناسب هستند؛ توجه به استاندارد و کیفیت در قالب اقتصاد مقاومتی علاوه بر حفظ سلامت و امنیت مردم در داخل کشور، می‌تواند کمک شایانی در دستیابی به سهم بازاری بیشتر در بازارهای جهانی برای کالاها و محصولات ایرانی باشد. با توجه به اهمیت نقش دولت در این زمینه، این پژوهش سعی داشته خط‌مشی‌های اصلی دولت برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را استخراج نموده و ارتباط میان این خط‌مشی‌ها را مدل‌سازی کند. در این راستا ابتدا با انجام مصاحبه، بررسی اسناد بالادستی و مطالعه پژوهش‌های پیشین به روش بارش فکری مهم‌ترین خط‌مشی‌های عمومی برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی شده و سپس با تدوین یک پرسشنامه و تکمیل آن توسط مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان ملی استاندارد، سعی شده است تا الگوی میان این عوامل به روش تفسیری-ساختاری شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که خط‌مشی «انجام پژوهش‌های پایه و کاربردی» از لحاظ قدرت نفوذ بیشترین تأثیر را دارد و پس از آن «بررسی و ارزیابی استانداردها و مقررات موجود و بهبود فرایند تدوین استاندارهای ملی»، «تدوین مقررات مورد نیاز در زمینه مشارکت اجتماعی» و «تعامل با استانداردهای بین‌المللی» قرار می‌گیرند. در سطح ابعاد نیز بعد پژوهشی و اجرایی از ضریب نفوذ بیشتری برخوردار هستند

کلیدواژه‌ها