مستندات اطلاق و حدود ولایت خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

ولایت به صورت حقیقی و بالاصاله و بالذات به خدا اختصاص دارد، اما تمامی صفات و فضائل و معجزات انبیاء الهی را می-توان در سایه اذن خدا برای ائمه معصومین (ع) نیز قائل شد. بحث در این مقاله در مورد حدود ولایت خدا است و این بحث از این جهت مطرح شده است که حدود ولایت خدای متعال بر ما معلوم میشود. از این جهت ما ولایت حدود خدا را مشخص می کنیم. بر این اساس بر مبنای باور قرآنی ولایت مطلق مختص به خداوند است و پیامبر و ائمه نیز به اذن و دستور او ولایت تشریعی دارند و ولایت پیامبر و ائمه نسبت به ولایت الهی مقید است و هم چنین هر آنچه که از پیامبر و ائمه به ما رسیده بر ما واجب است که از آنها اطاعت کنیم. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بوده و روش انجام آن بر اساس تحقیقات کتابخانه‌ای و اسنادی میباشد. هدف از این مقاله، تبیین قلمرو و حدود و اختیارات خدا است. و روش تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها