برآورد روش های افزایش قدرت نرم در بازیگری ایران و ترکیه در سوریه و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه ازاد اسلامی، لامرد ، ایران

چکیده

هدف پژوهش برآورد روشهای افزایش قدرت نرم در بازیگری ایران و ترکیه در سوریه و عراق بود. برای این منظور از تحقیق کیفی (تئوری بنیانی) استفاده شد. جامعه‌ی آماری شامل تمامی اساتید رشته علوم سیاسی است که با 20 نفر از آنان مصاحبه صورت پذیرفت. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب نفر اول و از تکنیک گلوله برفی برای انتخاب نفرات بعدی استفاده شد. در تحلیل یافته‌ها ابتدا با مرور و بازنگری متن مصاحبه‌ها، مفاهیم و عبارات معنی‌دار استخراج شدند، سپس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری این مفاهیم و عبارات، مقوله‌های اصلی استخراج شدند. نتایج نشان داد که دو طبقه گسترده شامل همگرایی با هنجارهای جهانی و عملکرد مسئولانه در سطح بین المللی شناسایی شدند و پنج زیرطبقه نیز عبارتند از: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک، تاریخ و جاذبه های فرهنگی، دین و ایدئولوژی، همزیستی مسالمت آمیز، حضور در مجامع بین المللی. هر یک از این زیرطبقات یا همان مولفه‌های قدرت نرم خود شامل گویه‌هایی هستند تحت عنوان کدهای باز برجسته.

کلیدواژه‌ها